Site Tools


webewid:portal_archiwisty

PORTAL ARCHIWISTY

Portal Archiwisty jest modułem portalu internetowego WebEWID służącym do tworzenia nowej oraz przeglądania i modyfikowania istniejącej dokumentacji ośrodkowej. Portal umożliwia dodawanie i edycję dokumentów, spraw oraz operatów i ich dokumentów składowych, a także udostępnia narzędzia do tworzenia rejestru dokumentów z dokumentacji powiązanej. Portal Archiwisty składa się z następujących zakładek: Dokumenty, Sprawy, Prace Geodezyjne, Operaty, Dokumenty Składowe Operatu.

Dokumenty

Kartoteka dokumentów to okno, w którym w postaci listy wyświetlane są dokumenty wraz informacjami i narzędziami służącymi do zarządzania nimi. Powyżej listy znajduje się paleta z narzędziami. służy do czyszczenia listy dokumentów w kartotece. W celu wczytania dokumentów do kartoteki należy wybrać i wpisać odpowiednie kryteria wyszukiwania, a następnie zatwierdzić przyciskiem “Szukaj”. Za pomocą można dodać nowy dokument, a klikając w przechodzi się do trybu edycji dokumentu wybranego na liście. służy do otwarcia okna dokumentacji powiązanej, w którym można dodać z pliku dokumentację, usunąć ją lub pobrać. W zakładce “Dokumenty” jest także możliwość wyświetlenia spraw powiązanych z danym dokumentem .

Sprawy

Zakładka “Sprawy” umożliwia dodanie nowej, a także przeglądanie i modyfikację istniejących spraw. Dla każdej sprawy wyświetlany jest numer kancelaryjny, numer i rodzaj zmiany, dokument, którego dotyczy, opis, status oraz datę wpisania. Powyżej listy spraw znajduje się panel z narzędziami. służy do czyszczenia listy spraw. Do wyszukiwania istniejących spraw należy kliknąć , a następnie uzupełnić kryteria selekcji w nowo otwartym oknie Z kartoteki spraw można wykonać raport wykaz zgłoszeń zmian . Przyciskiem można dodać nową sprawę, a otworzyć okno edycji sprawy. przenosi do dokumentacji cyfrowej sprawy, natomiast klikając w wyświetli się okno zawierające dokumenty powiązane z zaznaczoną na liście sprawą.

Do wyświetlenia kartoteki działek służy . Aby zobaczyć działki powiązane ze sprawą należy kliknąć .

Prace Geodezyjne (KERG)

Zakładka Prace Geodezyjne służy do przeglądania prac geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka. Ikona umożliwia znalezienie pracy geodezyjnej spełniającej ustalone kryteria wyszukiwania.

Dostępne narzędzia pozwalają na podgląd zakresu wybranej pracy geodezyjnej, wyczyszczenie oraz dodanie lub edycję zakresu poprzez wskazanie go na mapie lub wczytanie z pliku. Opcja służy do wyświetlania szczegółów wybranej pracy geodezyjnej.

Ewidencja kontrolna sprawy daje wgląd do czynności, jakie zostały wykonane dla wskazanej pracy geodezyjnej.

przenosi do okna dokumentacji cyfrowej pracy, w którym można dodać (poprzez wskazanie pliku na dysku), usunąć oraz pobrać dokumentację cyfrową dla danej pracy geodezyjnej.

Operaty

Rejestr operatów umożliwia przeglądanie i zarządzanie dokumentami pracy geodezyjnej. W oknie rejestru operaty wyświetlane są w postaci listy zawierającej ID operatu, skrót ID operatu, numer operatu na półce, obręb, ID pracy, datę wpływu i przyjęcia, wypożyczenie operatu, informację na temat posiadanego zakresu, dokumentacji składowej i dokumentacji powiązanej. Poniżej tej listy znajdują się rodzaje opracowań i oznaczenie nieruchomości.

Selekcja operatów odbywa się przez i wypełnienie kryteriów.

Dla konkretnej pozycji z listy można zdefiniować, zmodyfikować lub wyczyścić obszar operatu (). służy do dodania nowego operatu, do usunięcia, a do modyfikacji.

Za pomocą ikony można utworzyć rejestr dokumentów składowych z dokumentacji powiązanej, a klikając w otworzy się okno rejestru dokumentów składowych operatu.

wyświetla okno dokumentacji cyfrowej dołączanej do operatu umożliwiające wczytanie nowego dokumentu , usunięcie oraz zapis na dysku .

odświeża widok.

Dokumenty Składowe Operatu

Rejestr otwiera się bezpośrednio po wybraniu zakładki Dokumenty Składowe Operatu lub klikając w ikonę w Rejestrze Operatów Technicznych.

W rejestrze Dokumentów Składowych Operatu można rejestrować dokumenty (np. szkice, mapy) powiązane z odpowiednim operatem. Przyciskami można definiować, modyfikować lub czyścić zakres. służą do dodawania, usuwania i modyfikacji zaznaczonego na liście dokumentu składowego. Istniejące dokumenty powiązane można wyszukać poprzez i uzupełnienie odpowiednich kryteriów selekcji:

wyświetla szczegóły danego dokumentu.

W celu wyświetlenia dokumentacji cyfrowej należy wybrać . odświeża widok.

webewid/portal_archiwisty.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools