Site Tools


webewid:portal_urbanisty

Portal Urbanisty

Moduł służy do prowadzenia internetowego rejestru części opisowej i graficznej planów zagospodarowania przestrzennego(PZP), studium uwarunkowań, warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Istnieje możliwość wykonania wypisów/wyrysów/zaświadczeń z planu zagospodarowania oraz innych zestawień i wydruków. Dane obejmujące informacje z zakresu planowania przestrzennego mogą być, w zależności od potrzeb, wyświetlane na tle mapy ewidencyjnej, zasadniczej, EMUiA, uzbrojenia terenu, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu itp. Dostęp publiczny do WebEWIDA odbywa się poprzez konto „gość”, natomiast dostęp autoryzowany poprzez konto przydzielone dla danego pracownika gminy lub innej instytucji. Ustawienia dostępu publicznego oraz autoryzowanego, mogą być określane ze względu na konkretny obszar, właściciela danych czy konkretną funkcjonalność portalu.

Funkcjonalności dostępne dla użytkownika „Gość”:

Wektorowe warstwy reprezentujące obiekty planu dostępne są w menu bocznym po lewej stronie pod nazwą „Plan zagospodarowania”. Każda warstwa po włączeniu wyświetla się w określonej skali o czym informuje zielony kwadrat obok nazwy warstwy. Istnieje możliwość niezależnego wyświetlania zakresów planów, terenów o poszczególnym przeznaczeniu, stref planistycznych, oraz innych elementów liniowych i punktowych dla planów obowiązujących, archiwalnych i projektowanych.

Warstwy związane z planowaniem przestrzennym

W celu uzyskania podstawowych informacji o przeznaczeniu terenu lub strefy należy użyć narzędzia „i” w dolnej części przeglądarki. Po selekcji np. poprzez punkt uzyskujemy listę terenów/stref z informacjami zgodnymi z ustawieniami dostępnymi pod ikoną „trybu”. Po kliknięciu na ikonę aparatu (informacja o przeznaczeniu terenu) mamy możliwość ściągnięcia plików związanych z daną uchwałą np. pliku pdf uchwały lub załącznika graficznego.

Uzyskiwanie informacji o przeznaczeniu terenu

Usyskiwanie informacji o strefach planistycznych

Pobieranie dokumentacji powiązanej opracowania planistycznego

Obiekty planistyczne rozumiane jako tematyczne obiekty przestrzenne tworzone i przedstawiane graficznie w opracowaniach planistycznych (MPZP i SUiKZP) stanowią jeden z istotnych (jeśli nie najważniejszy) zbiór danych związanych z zagadnieniem planowania przestrzennego w kontekście Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Funkcjonalności dostępne dla autoryzowanego użytkownika portalu:

Aby wejść do portalu należy kliknąć na ikonę:

Wypisy MPZP

Generowanie wypisów odbywa się w kartotece planów modułu „PZP”. Aby wygenerować wypis należy kliknąć na ikonę drukarki w menu głównym kartoteki planów a następnie wybrać „Wypis…”. Pojawi się okno, w którym należy wpisać dane:

 • Działkę dla której chcemy uzyskać wypis:
 • Opcja “Pokaż szczegóły” to służy ona do pokazywania ustaleń planu dla poszczególnych funkcji przeznaczenia terenu. Opcja ta powinna być domyślnie zaznaczona.
 • Numer dokumentu: jest to pole do wprowadzenia sygnatury wypisu.

Powyższe pole służy do dołączenia informacji, że do wypisu został dołączony również wyrys z planu zagospodarowania. Powierzchnię poszczególnych wydzieleń można pokazać w ha i % lub nie pokazywać jej wcale. Do tego celu służą pola konfiguracyjne.

Ostatnim polem jest opcja dołączenia informacji o opłacie skarbowej lub innego dowolnego tekstu. Wypis uzyskujemy w dwóch formatach odt lub pdf. Po zakończeniu konfiguracji klikamy na przycisk “Zatwierdź”.

W wyniku działań zostanie utworzony wypis w formie dokumentu tekstowego, który jest otwierany w domyślnym edytorze tekstu. Program sugeruje zapisy z uchwały jakie powinny się znaleźć na wypisie i po ewentualnej edycji można plik wydrukować oraz wydać go stronie.

Zaświadczenia MPZP

Podobną procedurę należy wykonać aby otrzymać zaświadczenie z planu zagospodarowania:

Wyrysy MPZP

Generowanie wyrysu (z formy rastrowej oraz wektorowej). W celu wygenerowania wyrysu z rastra planu należy wejść do kartoteki planów: PZP>kartoteka planów a następnie wyświetlić odpowiedni raster pod ikoną „Sz”, poprzez kliknięcie na nazwę odpowiedniego rastra.

Następnie, przechodzimy do mapy przyciskiem “MAPA” w lewym górnym rogu ekranu.

Wyszukujemy odpowiednia działkę za pomocą narzędzia “Znajdź” –> “Znajdź działkę”

Wchodzimy do funkcji „Drukuj” menu głównego mapy WebEWIDA. W pojawiającym się formularzu ustawiamy opcje wydruku takie jak format, rozmiar papieru, orientacja strony, skala wydruku, rozdzielczość czy kolor. Na ekranie pojawi się również szary, transparentny prostokąt oznaczający zakres przyszłego wydruku. Po wciśnięciu przycisku „GENERUJ MINIATURĘ”, pojawi się przybliżony wygląd gotowego wydruku. Następnie akceptujemy wydruk po naciśnięciu „GENERUJ WYDRUK”. Wszystkie „warstwy” aktualnie aktywne w menu bocznym po lewej stronie zostaną przeniesione na nasz wyrys. W wyniku przeprowadzonych czynności uzyskujemy wyrys z planu zagospodarowania dla konkretnego obszaru wraz z aktualnie aktywnymi warstwami np. numerami działek. W celu wydrukowania wyrysu dla działki przechodzącej przez dwa plany należy czynność powtórzyć wyświetlając kolejny raster.

Obiekty pochodzą z projektu katalogu obiektów planistycznych, opublikowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

Wyszukiwanie danych

Panel wyszukiwarki uchwał, planów, stref oraz innych obiektów w module PZP , pozwala szybko wyszukać i pokazać na mapie wybrane dane. Narzędzie dostępne jest pod ikoną lornetki:

W kartotekach uchwał, planów, terenów i stref uaktywniamy narzędzie do wyszukiwania ikoną lornetki a następnie określamy kryteria wyszukiwania. Zatwierdzamy kryteria przyciskiem “Szukaj”, po czym pojawi się lista dostępnych wyników w kartotece w centralnej części okna.

Klikamy na wybrany wiersz i zaznaczamy go. Aby zobaczyć szczegóły klikamy na ikone “Sz” znajdującą się na pasku narzędziowym w górnej części ekranu.

Statystyko o terenach

- Aby wygenerować zestawienie podstawowych informacji na temat terenów w ramach konkretnego opracowania planistycznego można posłużyć się raportem “Statystyki o terenach”. W kartotece terenów trzeba wyszukać tereny należące do planu np po numerze uchwały lub numerze planu.

W celu wywołania raportu klikamy na ikonę drukarki znajdującą się po lewej stronie paska narzędziowego.

Powstały dokument zapisany jest w formacie arkusza kalkulacyjnego ods. Pobrane dane można w dowolny sposób filtrować w celu pozyskiwania bardziej szczegółowych informacji.

W raporcie mamy dostępne następujące informacje:

 • Nr uchwały - numer uchwały danego opracowania planistycznego
 • Stan - informacja o statusie obowiązywania opracowania planistycznego
 • Z dnia - data uchwalenia planu przez radę
 • Nazwa pełna - pełna nazwa planu
 • Skrót - nazwa skrócona planu
 • Numer - numer planu
 • Oznaczenie funkcji - oznaczenie literowe funkcji(zgodne z legendą i tekstem uchwały)
 • Nazwa - pełna nazwa funkcji terenu
 • Symbol - symbol standardowy terenu
 • Teren - etykieta terenu
 • Wsk intensywności - współczynnik intensywności zabudowy
 • Max wysokość - maksymalna wysokosćć zabudowy
 • Wsk biol. - wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
 • Powierzchnia - powierzchnia terenu w m2

Dodawanie, edycja i usuwanie danych:

Narzędzia dodawania obiektów (uchwał, planów,trenów, stref) dostępne są pod ikona czerwonego plusa. Aby zmodyfikować już istniejący obiekt używamy ikony czerwonego plusa i minusa. Usuwanie obiektów zostało zrealizowane za pomocą czerwonego minusa. Ikony do tych operacji zostały przedstawione poniżej.

Dodawanie i dycja zostały zrealizowane za pomocą podobnego okna:

Najpierw dodajemy podstawowe informacje dotyczące uchwały wprowadzanego opracowania planistycznego.

Przykładowe wizualizacje danych w portalu:

Warstwa planów zwizualizowana na ortofotomapie.

Forma rastrowa MPZP wraz z danymi katastralnymi.

Dane planistyczne zwizualizowane na warstwie WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ)

Zdefiniowane adresy usługi WMS do wczytania w oknie mapy
webewid/portal_urbanisty.txt · Last modified: 2021/12/13 12:44 (external edit)

Page Tools